1. Dla osiągnięcia celów kursów, program kursów zbudowany jest wg następujących bloków problemowych:

a) Trening interpersonalny, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą, ćwiczenia zachowań  i umiejętności społecznych. Narzędzia autoprezentacji i kreowania wizerunku.

b) Trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności.

c) Psychologia uczenia się. Zarządzanie procesem szkoleniowym. Tworzenie programów szkoleniowych.

2. Ustala się następujący ramowy program kursów:

BLOK 1

a) Komunikacja - 2 moduły

b) Asertywność - 1 moduł

c) Proces grupowy  - 1 moduł

d) Emisja głosu – 2 moduły

e) Autoprezentacja i kreowanie wizerunku - 1 moduł

     - marketing personalny (określenie swojej unikatowości)

     - kreowanie wizerunku

BLOK 2

a) Nauczanie dorosłych - 1 moduł

    - kim jest trener,  jego rola w relacji z uczestnikami,

    - psychologia uczenia się, nauczanie dorosłych, koncepcja uczenia się przez doświadczenie

    - zarządzanie procesem szkoleniowym

b) Wprowadzenie do szkolenia  - 1 moduł

    -  kontakt,

    -  zasady efektywnego uczestnictwa,

     -  informacje techniczne,

     -  poczucie bezpieczeństwa,  

     -  oczekiwania 

     -  tzw. „lodołamacze”.

c) Pisanie programu szkoleniowego - 1 moduł

BLOK 3

a) Metody szkoleniowe - 2 moduły

 -  wykład,

  - prezentacja,

  - analiza przypadku,

  - dyskusja,

  -  techniki podejmowania decyzji,

  -  odgrywanie ról,

  -  gry szkoleniowe i symulacje,

  -  wykorzystanie muzyki,

  -  „energizery”,

  -  przerwy w szkoleniu – rola przerw.

b) Facylitacja dyskusji - 1 moduł

    - role, pilnowanie równowagi, oddawanie odpowiedzialności ,etc.

    - narzędzia (burza mózgów, zadawanie pytań , budowanie  zrozumienia, techniki   budujące 

      zaangażowanie,

     - mowa ciała, poruszanie się, rekwizyty

c) Trudne sytuacje szkoleniowe - 1 moduł

     -  praca z oporem,

     -  jak się odnaleźć w konflikcie

d) Techniczne aspekty prowadzenia szkoleń  - 1 moduł

    - pisanie na flipczartach – sposoby notacji,

    - poruszanie się po sali (teoria, nagrywanie i analiza), mowa ciała,

    - przygotowanie sali (przestrzeń, różne ustawienia, oznaczenie sali),

    - materiały szkoleniowe,

    - przygotowanie plakatów,

    - czas szkolenia,

    - czas poza szkoleniem, jak ma się w nim odnaleźć trener,

    - ubiór trenera,

    - metody dzielenia na grupy.

e) Projektowanie szkoleń - 1 moduł

    - badanie potrzeb,

    - analiza informacji o uczestnikach,

    - analiza sytuacji szkoleniowej,

    - dostosowywanie metod i technik szkoleniowych do celów,

    - ewaluacja.

f) Planowanie własnego szkolenia na egzamin – 2 moduły

    - ćwiczenia na forum nagrywane na kamerę i wspólnie omawiane (egzamin wewnętrzny ).

3. Szczegółowy program, wraz z wykazem literatury oraz terminarzem spotkań jest opracowywany każdorazowo dla organizowanego kursu i publikowany na stronie internetowej i facobookowej uczelni oraz w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

4. Ustala się minimalny wymiar czasowy kursów na 80 godzin lekcyjnych.  Wymiar ten może wzrosnąć, jednak nie więcej niż pozwalają na to możliwości organizacyjne uczelni i kalendarz roku akademickiego.