Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Zenon Trejnis

Tytuł/stopień naukowy: dr hab., prof. WAT

 

Zainteresowania badawcze:

 

kontrola nad organami przemocy w państwie, funkcjonowanie systemów politycznych i partii, stosunki międzynarodowe 

 

Programy zajęć dydaktycznych:

Nauka o polityce, Partie polityczne i systemy partyjne, System polityczny RP, System
bezpieczeństwa narodowego RP, Zarządzanie kryzysowe

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 

 Prace kwalifikacyjne:

Dyplomacja radziecka i Republika Federalna Niemiec w latach 1954-1961,  Warszawa 1972, ( praca magisterska.)

Armia francuska w systemie politycznym Piątej Republiki (1958-1981), Warszawa 1984, (praca doktorska)

Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Toruń-Warszawa 1997, (praca habilitacyjna)

***

 

Siły zbrojne w państwie demokratycznym. Analizy. Syntezy, nr 40. Dep. Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 1996

Redakcja naukowa Wydawnictwa „Przeobrażenia systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Stan aktualny i perspektywy”, Akademia Podlaska, Siedlce 2004

Redakcja naukowa monografii pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, Wyd. WAT, Warszawa 2013

Europejski czy atlantycki model bezpieczeństwa narodowego Polski?, w: Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, pod red. Z. Trejnisa, R. Radziejewskiego, Wyd. WAT, Warszawa 2014

Konstytucyjne zasady cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Droga ku zmianom tom I, pod red. D. Waniek, A. Janik, Wyd. Vi-Press Joanna Świerczyńska, Warszawa 2014

Problemy polityki bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym i ewolucyjnym. Doświadczenia z prowadzonego przedmiotu na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w: Studia nad bezpieczeństwem. Teoria i praktyka człowiek-technika-środowisko, tom I, pod red. J. Konieczny, M. Skarżyński, Wyd. Nauk. WNPiD UAM, Poznań 2014

 

Pełnione funkcje: 

1985-1989    –    adiunkt n-d w Katedrze Nauk Społecznych WAT

1989-1994    –    kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Nauki o Polityce INH WAT

1994-1997    –    wicedyrektor INH WAT ds. dydaktyczno-naukowych

1998-2002    –    kierownik Katedry Politologii WSHE w Łodzi;

2002-2003    –    kierownik Zakładu Teorii Państwa i Prawa w INS, Wydz. Hum. AP w Siedlcach;

2003-2006    –    kierownik Katedry Nauk Politycznych w INS Wydz. Hum. AP w Siedlcach;

2004-2006    –    kierownik Katedry Systemów Polit. WSH w Pułtusku

2005-2007    –    dyrektor Instytutu Prawa na ZWWNoS KUL w Stalowej Woli

2005-2007    –    kierownik Katedry Historii Państw w Inst. Prawa KUL

2008-2009    –    kierownik Katedry Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Nauk Politycznych  ALMAMER WSE w Warszawie

2009–2012    –    kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego IOiZ, WCY Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

2009             –    profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Collegium Bobolanum

2012             –    profesor nadzwyczajny Wydziału Cybernetyki WAT

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych: 

Długoletni członek PTNP (m.in. członek Zarządu Głównego PTNP, m.in. wiceprezes Oddziału Warszawskiego PTNP), członek PTNB